Vårt produkt

RETTS er primært utviklet for akutt helsetjenesten, men vi har også andre aktører som bruker vårt produkt.

Ambulansetjenesten

RETTS Online brukes på flere hold for å hjelpe helsepersonell til å øke pasientsikkerheten gjennom hele akuttkjeden. Vårt produkt kan brukes fra starten av , der pasienten er, det bidrar til en sikrere prehospital akutthjelp, og en sikrere overføring til akuttmottak.

Primærhelsetjenesten

Til primærhelsetjenesten kommer en veldig stor heterogen gruppe av pasienter, med mange ulike symptomer og tilstander. Ved akutt sykdom fungerer RETTS da som besluttningstøtte for helsepersonell, for hvordan pasienten videre skal håndteres og av hvem i akuttkjeden.

Integrasjonspartnere

RETTS bygges i dag inn i mange andre leverandørers systemer og tjenester. Det handler om blant annet om ulike journalsystem og systemer som brukes i den prehospitale tjenesten. Lisens innehaveren av RETTS har rett til å benytte RETTS hos andre system leverandører som har avtale med Predicare AB