RETTS

Det mest etablerade beslutsstödet för triagering i Sverige och Norge.

Om RETTS

RETTS, Rapid Emergency Triage and Treatment System, används idag både på sjukhus och i ambulanser i 80% av de svenska landstingen och 60% av de norska Helseforetaken. Vi ser också ett ökande intresse från primärvård och hemsjukvård att använda vårt beslutsstöd vid triagering. RETTS Online är validerat och uppdateras kontinuerligt, i takt med att vården förändras.

Varför ska du använda RETTS?

Vår produkt har en många fördelar för både patienter, anhöriga och vårdpersonal – och naturligtvis även för sjukhus och andra vårdgivare. Här nedan ser ni några av de viktigaste:

Patient

 • Kan bidra till kortare ledtid till en första medicinsk bedömning

 • Underlättar snabbare handläggning av de mest allvarligt sjuka

 • Den kliniska informationen i RETTS Online förenklar säkrare handläggning

 • Gör det lättare att ge mer löpande information kring tillstånd och kommande åtgärd

 • Potentiellt kortare väntetider

Vårdpersonal

 • Bidrar till ökad precision och säkerhet i bedömning av patientens tillstånd

 • Digitalt tillgängligt stöd vid beslut kring hur man ska gå vidare med åtgärder

 • Underlättar förenklad dokumentation av observationer och vidtagna åtgärder

 • Bidrar genom tydlig information till för minskad stress vid triagering

Sjukhus/vårdgivare

 • Enklare och mer korrekt prioritering av akuticitet vid patientlogistik

 • Möjliggör effektivisering av ledtider till rätt diagnostik och åtgärd

 • Kan bidra till lägre kostnader genom att bidra till färre onödiga inskrivningar till avdelningarna

 • Kan bidra till lägre kostnader genom att möjliggöra en minskning av onödiga provtagningar

Samhället

 • Då flera delar av vårdkedjan använder RETTS Online bidrar kan denna gemensamma terminologi bidra till förenklad kommunikation mellan olika vårdgivare.

Vad är RETTS?

Vår produkt RETTS Online (Rapid Emergency Triage and Treatment System) har två övergripande funktioner. Den ena är att tillhandahålla information kring ett antal vitala parametrar (VP) för att underlätta vid utvärdering av patienten vid första triagering. Den andra är att genom den information som återfinns i våra ESS (Emergency Symptoms and Signs) bidra till att bedöma akuticiteten av aktuella symptom. Kombinationen av VP och ESS ger samlad information kring vilken prioritet en patient har och på vilket sätt hen bör övervakas och vilka prover som bör tas av vårdgivaren.

RETTS ersätter inte vårdpersonalen!

Vårt beslutsstöd bidrar till att kvalificerad personal kan ge en patient akutvård snabbt och med hög kvalitet och säkerhet. RETTS Online kan aldrig bli bättre än organisationen som använder systemet.

Utvecklingen av RETTS

Den första användaren av RETTS var Akut och Olycksfallsmottagningen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, det samarbetet inleddes den 7 januari 2005. Initialt togs RETTS fram som ett forskningsprotokoll som pilottestades tillsamman med andra sk. triagesystem. Det visade sig att RETTS Online har god sensitivitet när det gäller att hitta både de sjukaste men också de mindre sjuka patienterna. En fullskalemodell genomfördes under arbetsnamnet METTS för att inte i databaser förväxlas med det kända Rett syndrom. Sedan alla olika delar i systemet sammanfogades 2010 fattades beslutet att använda namnet RETTS på alla marknader. Utvecklingen av RETTS sker löpande också i det nordiska nätverk som årligen arbetar med RETTS kommande version.