Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

1 Inledning

1.1 Den 25 maj 2018 trädde den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/279 ”GDPR” ikraft. Dataskyddsförordningen syftar till att skydda fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Predicare AB värnar om din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

1.2 I den här integritetspolicyn förklarar vi hur vi, i egenskap av personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter, behandlar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen. Vi anger vilka personuppgifter vi behandlar och vilka skäl som ligger till grund för behandlingen. Vi berättar även om hur du kan få tillgång till dina personuppgifter och hur du ska göra för att framställa synpunkter till oss på behandlingen.

2 Vilka personuppgifter vi behandlar, ändamål och rättslig grund

2.1 Representanter från bolag/organisationer
Predicare AB behandlar information om dig som vi behöver för att kunna kontakta dig i egenskap av representant för ett bolag/organisation. Dina uppgifter samlas ofta in från dig direkt eller från det bolag/organisation du representerar.

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER RÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Person- och kontaktinformation (namn,e-post, adress, telefon, epostadress, funktion på bolaget/organisationen) Behandlingen är nödvändig för att kunna kommunicera med bolaget/organisationen kring administration och utförande av tjänster, leverans av varor,tekniska frågor m.m.Syftet med behandlingen är att kunna uppfylla lagkrav,exempelvis bokföringsskyldighet Syftet med behandlingen är att möjliggöra marknadsföring och kommunikation med bolaget/organisationen Behandlingen är nödvändig för att fullgöra avtal med bolaget/organisationen.Predicare AB har ett berättigat intresse av att fullgöra avtalet och administrera affärsrelationen med bolaget/organisationen.(intresseavvägning)Behandlingen är nödvändig för attuppfylla bolagets rättsligaförpliktelser.Predicare AB har ett berättigatintresse av att kunna marknadsföra bolaget och dess produkter/tjänster inför potentiella kunder,samarbetspartners, leverantörer och övriga.

2.2 Personer som söker anställning hos oss

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER RÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Kontaktuppgifter så som namn, adress,telefonnummer, epostadress, cv och eventuellt personligt brev. Syftet med behandlingen är att kunna fullgöra bolagets rekryteringsbehov. Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse av att rekrytera rätt personal till bolaget (intresseavvägning).

2.3 Slutanvändare av systemet Retts

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER RÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Person- och kontaktinformation så som namn och e-postadress. Syftet med behandlingen är att kunna skapa användarkonton till slutanvändare i systemet Retts samt kunna erbjuda support i systemet. Predicare AB har ett berättigat intresse (intresseavvägning) av att behandla slutanvändarnas kontaktuppgifter, för att kunna leverera och tillhandahålla tjänsten Retts till sina kunder samt erbjuda support till slutanvändre.

2.4 Personer som kontaktar oss spontant

KATEGORI AV PERSONUPPGIFTER RÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN LAGLIG GRUND
Person- och kontaktinformation så som namn, titel, adress, epostadress och telefonnummer. I syfte att möjliggöra och underlätta kommunikation med potentiella kunder, leverantörer,samarbetspartners och övriga intressenter samt personer som kontaktar bolaget spontant,exempelvis via supportsystemet.Syftet är vidare att kunna erbjuda support till slutanvändare av Retts. Behandlingen är nödvändig för bolagets berättigade intresse(intresseavvägning) av att kunna kommunicera med potentiella kunder, leverantörer,samarbetspartners och övriga intressenter.Vidare har bolaget ett berättigat intresse av att kunna kommunicera med personer som begärt support i supportsystemet.

3 Varifrån vi samlar in dina personuppgifter?

3.1 Predicare AB behandlar personuppgifter som du själv har tillhandahållit till oss när du tar kontakt med oss. Vi kan även inhämta uppgifter från offentliga register.

4 Vem vi delar dina personuppgifter med?

4.1 Predicare AB delar information med betrodda leverantörer som hjälper oss att drifta vår webbplats och hantera bokföring- och löneadministration. Med dessa parter finns personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de skyddas. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter om vi finner det nödvändigt pga. lagstadgade krav.

5 Överföring till tredje land

5.1 Predicare AB behandlar enbart dina personuppgifter inom EU/EES, dvs. personuppgifter överförs inte till tredje land.

6 Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

6.1 Vi sparar inte dina personuppgifter under längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet för vilka personuppgifterna behandlas. Vissa personuppgifter sparas så länge det behövs för att kunna fullgöra lagstadgade bestämmelser, exempelvis enligt bokföringslagen.

7 Säkerhet och skydd

7.1 Predicare AB har vidtagit adekvata tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter från obehörig åtkomst, ändring eller spridning.

8 Dina rättigheter

8.1 Oavsett vilka personuppgifter vi har sparat om dig ska du alltid ha kontroll över dina egna personuppgifter. Därför har du enligt dataskyddsförordningen följande rättigheter
8.1.1 Rätt till tillgång och insyn (”registerutdrag”) – Du kan begära utdrag över registrerade personuppgifter och verifiera den information vi har om dig.
8.1.2 Rätt till rättelse – Du har rätt att få felaktig eller icke-komplett information om dig rättad.
8.1.3 Rätt att bli glömd – Du har rätt att begära att få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga för det syfte de samlades in. Om uppgifterna är sparade pga. lagstadgad skyldighet att spara viss information har du dock inte rätt till radering.
8.1.4 Rätt till begränsning – Du har rätt att begränsa fortsatt behandling, exempelvis om du ifrågasätter om behandlingen är laglig.
8.1.5 Rätt till dataportabilitet – dvs. rätt att få vissa av dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig.
8.1.6 Rätt att göra invändningar – Du har alltid rätt att stoppa direktmarknadsföring eller invända mot sådan behandling av personuppgifter som grundas på en
intresseavvägning.

9 Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter

9.1 Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

10 Ändringar i denna integritetspolicy

10.1 Vi förbehåller oss rätten att uppdatera eller ändra denna policy vid behov. Du bör regelbundet besöka webbplatsen för att erhålla den senaste versionen.

11 Hur du kontaktar oss

11.1 Har du frågor angående vår behandling av personuppgifter eller vill du utöva någon av dina rättigheter kopplade till behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen kontakta
Personuppgiftsansvarig: Predicare AB
Organisationsnummer: 556825-1408
Adress: c/o Minna Technologies, Kungsgatan 20, SE-411 19 Göteborg
Epost: hello@predicare.se