Vårt erbjudande

RETTS är primärt utvecklat för akutsjukvårdens behov men vi har många andra grupper av aktörer som också använder vår produkt.

Ambulanssjukvården

RETTS Online används på flera håll för att hjälpa vårdpersonalen att öka patientsäkerheten genom hela vårdkedjan. Vår produkt kan användas redan på olycksplatsen, vilket kan bidra till en säkrare prehospital vård och en säkrare överlämning till den sjukhusbundna akutsjukvården.

Primärvården

Till primärvården kommer en mycket heterogen grupp av patienter, med många olika symtom och tillstånd. Vid akuta sjukdomsfall fungerar RETTS då som beslutsstöd för vårdpersonalen kring hur de vidare ska ta hand om sina patienter och hur de ska bedöma nästa instans i vårdkedjan.

Integrationspartners

RETTS byggs idag in som en del av många andra leverantörers system och tjänster. Det handlar bland annat om olika journalsystem och system som används inom den prehospitala vården.

Licensinnehavare av RETTS har rätt att använda RETTS hos andra systemleverantörer som har avtal med Predicare AB.